Sprogrejser 12 til 19 år
Vil du være værtsfamilie for en udvekslingselev? – se mere her

Generelle betingelser

UDDRAG AF LOV OM PAKKEREJSER
Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde og fravigelighed
§ 1. Stk. 1. Loven gælder for aftaler om køb af pakkerejser, som en kunde indgår med en arrangør eller med en formidler, der handler i arrangørens navn. § 2, 3 og 5 gælder endvidere for udbud af pakkerejser.
Stk. 2. Loven, og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, kan ikke ved forudgående
aftale fraviges til skade for kunden eller den, som indtræder i kundens krav, medmindre andet er angivet i loven.

Kapitel 2. Definitioner, pakkerejse
§ 2. Stk. 1. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet og omfatter overnatning:
1. Transport
2. Indkvartering
3. Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Kapitel 3. Information m.v.
§ 5. Stk. 1. Prisen for en pakkerejse skal tydeligt og let forståeligt fremgå af brochurer,
annoncer og andet markedsføringsmateriale.
Stk. 2. Oplysninger i en brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af pakkerejser, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.
§ 6. Stk. 1. Arrangøren skal inden aftalens indgåelse meddele kunden aftalevilkårene samt give oplysning om bestemmelser vedrørende pas, visum, vaccinationer og lignende, som skal overholdes for, at pakkerejsen kan gennemfø­res. Arrangøren skal bekræfte aftalevilkårene skriftligt.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 kan fraviges i nødvendigt omfang, hvis aftalen indgås kort før pakkerejsens påbegyndelse.
§ 7. Inden pakkerejsen påbegyndes, skal kunden af arrangøren skriftligt eller på anden egnet måde have oplysning om praktiske forhold vedrørende pakkerejsens gennemførelse.

FLYSELSKABETS ANSVAR
Ved rejser til udlandet gælder Montreal­konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige kendte luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret til luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage.

Kapitel 4. Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen
AFBESTILLING
§ 9. Stk. 1. Kunden kan afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangø­ren alene kræve et passende vederlag, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.
Stk. 2. Afbestillingsretten efter stk. 1, kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangø­
rens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset.
Stk. 3. Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt.
§ 10. Stk. 1. Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for afbestilling inden aftalens indgå­else. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
§ 11. Stk. 1. Der kan tegnes en frivillig afbestillingsforsikring, som koster kr. 405. Denne indebærer, at kunden som deltager kan afbestille sin plads før afrejsen såfremt der indtræffer sygdom, ulykketilfælde eller dødsfald, som rammer kunden selv eller en nær slægtning (forældre/værge og søskende) Dokumentation kræves i form af lægeerklæring/dødsattest. Ved afbestilling i h.t. afbestillingsforsikring,
beholdes kun afbestillingsforsikrings­præmien.

PRISÆNDRING
§ 13. Stk. 1. Arrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen som følge af
ændringer i:
1. Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns­, havne­, landings- eller startafgifter.
3. Valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende pakkerejse.
Stk. 2. Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis arrangøren hurtigst muligt underretter kunden herom og aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt giver mulighed for både forhøjelse og nedsættelse af prisen, samt angiver den præcise beregningsmetode herfor.
Stk. 3. Den aftalte pris for pakkerejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.

FORBEHOLD I AFTALEN
§ 14. Stk. 1. Bestemmelser om, at arrangøren forbeholder sig ret til ændringer og andre almindelige forbehold i aftalen, kan ikke gøres gældende over for kunden.

Kapitel 5. Arrangørens misligholdelse m.v. inden pakkerejsens påbegyndelse
§ 15. Stk. 1. Viser det sig inden pakkerejsens påbegyndelse, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen uden, at et eller flere vilkår ændres – eller hvis pakkerejsen aflyses, skal arrangøren hurtigst muligt underrette kunden herom.
Stk. 2. Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, hvis arrangøren ikke kan opfylde aftalen eller, at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. Meddelelsen skal gives indenfor rimelig tid efter modtagelsen af en underretning som nævnt i stk.1. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende, jf. stk. 2. § 16. Stk. 1. Aflyser arrangøren pakkerejsen, uden at dette skyldes kundens egne forhold eller kan det med sikkerhed forudses, at aftalen i øvrigt vil blive misligholdt væsentligt af arrangøren, har kunden ret til:
1. At hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
2. At deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.
Stk. 2. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen, i det omfang denne ikke kan kræves erstattet af arrangøren, jf. § 17. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.
§ 17. Stk. 1. Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren medmindre:
1. Aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist.
2. Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold.
3. Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og som med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse.
4. Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Kapitel 6. Arrangørens misligholdelse m.v. efter pakkerejsens påbegyndelse
§ 18. Stk. 1. Er pakkerejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper manglen medmindre dette vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.
§ 19. Stk. 1. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. § 18 eller afhjælper arrangøren efter kundens påkrav ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kunden kan endvidere gøre krav gældende i henhold til § 20.
§ 20. Stk. 1. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.
Stk. 2. Hæver kunden aftalen, skal arrangøren tilbagebetale samtlige beløb, som er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme arrangøren en godtgørelse, som svarer til den værdi pakkerejsen må antages at have haft for kunden.
Stk. 3. Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på, uden udgift, at blive transporteret tilbage til afrejsestedet eller et andet sted, som er angivet i aftalen, med et transportmiddel, der svarer til det aftalte.
§ 21. Stk. 1. Tilbyder arrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
§ 22. Stk. 1. Lider kunden tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden
krav på erstatning fra arrangøren medmindre manglen skyldes forhold som nævnt i
§ 17 stk. 1, nr. 3 og 4. Kunden har endvidere krav på erstatning hvis manglen angår egenskaber, som må anses tilsikrede.
Stk. 2. Har manglen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse.
§ 23. Stk. 1. Sker der skade på kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, finder § 22. tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Sker der skade på kundens person, skal arrangøren hurtigt søge for, at komme kunden til undsætning.
§ 24. Stk. 1. Erstatningen efter § 22 og 23, kan i aftalen om køb af pakkerejser, begrænses i overensstemmelse med regler i internationale konventioner, som gælder for den mangelfulde del af pakkerejsen.
§ 25. Stk. 1. Fremsætter kunden klager under pakkerejsen, skal arrangøren og den pågældende tjenesteyder bestræbe sig på at finde passende løsninger.
§ 26. Stk. 1. Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. (For STS: Senest 20 dage efter hjemkomst).
I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, jf. stk. 2 og § 27.
Stk. 2. Er kundens pligter efter stk. 1 ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.
§ 27. § 26 gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

Kapitel 7. Kundens pligter
§ 29. Stk. 1. Kunden skal selv sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer.
Stk. 2. Kunden skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse.

SÆRLIGE REJSEVILKÅR
1. Tilmelding og betaling

Tilmeldingsafgiften udgør kr. 2.495 inklusiv frivillig afbestillingsforsikring. Tilmeldingsafgiften skal betales senest 10 dage efter tilmelding. Delbetaling pålydende 3.000 kr. opkræves i februar og resten af rejsens pris betales senest 8 uger før afrejse. Ved booking senere end 31 dage før afrejse tilkommer et administrationsgebyr på 750 kr.

2. Afbestilling
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår:
1. Afbestilling er kun gyldig når den sker skriftligt.
2. Såfremt afbestilling sker 30 dage eller mere inden afrejse, beholder STS tilmeldingsafgiften på kr. 2.495.
3. Såfremt afbestilling sker mellem 2–4 uger før afrejse, beholder STS tilmeldingsafgiften på kr. 2.495 + 50 % af rejsens pris.
4. Såfremt afbestilling sker mellem 2 uger og 24 timer inden afrejse, beholder STS tilmeldingsafgiften + 75 % af rejsens pris.
5. Såfremt afbestilling sker inden for 24 timer før afrejse, beholder STS hele rejsens pris.
6. Hvis kunden har købt STS’ afbestillingsforsikring til kr. 495 og kan fremvise lægeerklæring ved afbestilling, beholder STS kun afbestillingsforsikringen på kr. 495.

3. Priser
Alle prisangivelser i programmet er baseret på valutakurser og transportomkostninger pr. 7. marts 2018. Forekommer der valutaændringer, vil disse blive beregnet på 70% af rejsens samlede pris før eventuelle rabatter. På ydelser, hvor den samlede pris betales i fremmed valuta, vil tillægget beregnes på 100% af ydelsens pris. Eventuelle tillæg vil fremgå af slutfakturaen.


Eksempel: Hvis den lokale valutakurs er steget fra 1 engelsk pund (GBP) = 10 DKK til 1GBP = 11 DKK, og STS’ omkostning til f.eks. hotelværelse er 100 GBP, vil prisen stige med 100 DKK, da STS’ omkostning er steget fra 1.000 DKK (10 DKK 100 GBP) til 1.100 DKK (11 DKK 100 GBP).
Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 10%, vil eleven være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

4. Rejsens gennemførelse
1. STS Sprogrejser forbeholder sig ret til at ændre i fritidsaktiviteter, udflugter og studiebesøg.
2. STS Sprogrejser forbeholder sig ret til at annullere kurser pga. manglende tilslutning. Der kan maksimum være 20 elever per gruppe, og minimum 15 elever per gruppe.
3. Samtlige aktiviteter er mulige ved programmets trykning.
4. Ved programmets trykning har trafikselskaberne endnu ikke planlagt næste sommer,
hvorfor ændring af rejsedato kan ske.
5. Den rejsende er indforstået med at følge reglerne for sprogrejser, der er beskrevet i Student Handbook og forældreaftalen, som skal underskrives ved booking.
6. Alle grupper samles i Kastrup Lufthavn og rejser sammen til kursusbyen.

5. Reklamationer
Reklamationer skal fremføres til STS personale i kursusbyen samt fremsendes skriftligt til STS senest 20 dage efter endt rejse.

6. I øvrigt
STS tager forbehold for evt. trykfejl i brochuren samt for evt. ændringer, vi er tvungne til at lave efter brochurens trykning (priser, datoændringer, transportændringer, hotel/club ændring, m.m.). STS Danmark er medlem af Rejsegarantifonden. Udvidet ansvarsforsikring for Rejsearrangører.

STS Sprogrejser, august 2019